Satanen 03/2016: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1139

Kaikki artikkelit

Mistä maakuntauudistuksessa on kyse?
Yhteistyö on Satakunnan edunajamisen avaintekijä
Merialuesuunnittelu edistää kestävää kehitystä
Aluesuunnittelua maan ja meren rajapinnassa
Asko Ijäs - ympäristöasioita isossa mittakaavassa
Kari Hietala aloitti aluekehittäjänä
Itsenäisyyden juhlavuosi lähestyy!
Essi Pursiheimo vastaa 100vision viestinnästä
Vaihekaava 2 tukee Satakunnan energiantuotantoa
FRESHABIT toimii Karvianjoen valuma-alueella
EU-perusteos tarjolla opetusmateriaaliksi
Satakunnan markkinointi on yhteistyötä
Tulevia tapahtumia

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Merialuesuunnittelu edistää kestävää kehitystä

Merialuesuunnitelma tulee laatia 31.3.2021 mennessä

Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) on lisätty uusi merialuesuunnittelua koskeva 8 a -luku. Lakimuutoksen mukaan ympäristöministeriö vastaa 8 a -luvussa tarkoitetun merialuesuunnittelun yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta sekä yhteistyöstä naapurivaltioiden kanssa.

Lakimuutokset tulivat voimaan 1.10.2016. Maakunnan liiton tehtävänä on maakunnan suunnittelu sekä merialuesuunnittelu. Lisäksi talousvyöhykelain 3 § on muutettu lisäämällä siihen, että MRL:n merialuesuunnittelua koskevia säännöksiä sovelletaan talousvyöhykkeellä.


Kallon kalliot (kuva Jan Eerala)

Merialuesuunnittelu sovittaa yhteen eri toimintojen tarpeet maankäytössä

Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Merialuesuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin.


Merialuesuunnitelma ei ole maankäyttöä ohjaava kaava

Merialuesuunnitelma laaditaan aluevesille ja talousvyöhykkeelle ja Ahvenanmaalla on toimivalta sille kuuluvilla aluevesillään. Merialuesuunnitelman laatimisesta ja hyväksymisestä vastaavat ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. Maakuntien liittojen tulee valmistella merialuesuunnitelma yhteistyössä ja merialuesuunnitelmat on sovitettava yhteen. Satakuntaliitto laatii merialuesuunnitelman yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa. Suomessa laaditaan yhteensä 3 merialuesuunnitelmaa.

Merialuesuunnitelman laadintaprosessi muistuttaa maakuntakaavan laadintaa, mutta merialuesuunnitelma ei ole maankäyttöä ohjaava kaava eikä se saa samanlaisia oikeusvaikutuksia kuin kaavoilla on.


Mäntyluodon satama Pori (kuva Antti Partanen)

Valmistelu tehdään yhteistyössä

Maakuntien liittojen on järjestettävä merialuesuunnitelman valmistelu siten, että viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun. Maakuntien liittojen on pyydettävä lausunto niiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy. Ulkoasiainministeriöltä on pyydettävä lausunto talousvyöhykkeen osalta. Muille tahoille on varattava mahdollisuus tutustua valmisteluaineistoon sekä esittää siitä mielipiteensä julkaisemalla asiaa koskeva ilmoitus internetissä. Mielipiteiden esittämiselle on varattava vähintään 30 päivää.

Maakuntien liittojen on tiedotettava hyväksytystä merialuesuunnitelmasta ja sen perusteluista internetissä. Tieto hyväksytystä merialuesuunnitelmasta on lähetettävä valmisteluun osallistuneille viranomaisille ja yhteisöille lisäksi merialuesuunnitelman on oltava kaikkien saatavilla internetissä. Maakuntien liittojen tulee toimittaa hyväksytty merialuesuunnitelma ja siihen tehdyt muutokset viipymättä tiedoksi ympäristöministeriöön.


Teksti ja lisätiedot:

Maakuntainsinööri Anne Nummela

Tekstin lähteenä on käytetty ympäristöministeriön Tiina Tihlmanin esitystä maakuntakaavoituksen neuvottelupäivillä lokakuun alussa 2016.Lisää aiheesta

Lue myös:

Aluesuunnittelua maan ja meren rajapinnassa

Asko Ijäs - ympäristöasioita isossa mittakaavassa
 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009