Satanen 03/2016: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1140

Kaikki artikkelit

Mistä maakuntauudistuksessa on kyse?
Yhteistyö on Satakunnan edunajamisen avaintekijä
Merialuesuunnittelu edistää kestävää kehitystä
Aluesuunnittelua maan ja meren rajapinnassa
Asko Ijäs - ympäristöasioita isossa mittakaavassa
Kari Hietala aloitti aluekehittäjänä
Itsenäisyyden juhlavuosi lähestyy!
Essi Pursiheimo vastaa 100vision viestinnästä
Vaihekaava 2 tukee Satakunnan energiantuotantoa
FRESHABIT toimii Karvianjoen valuma-alueella
EU-perusteos tarjolla opetusmateriaaliksi
Satakunnan markkinointi on yhteistyötä
Tulevia tapahtumia

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Auringoenergiantuotannon laajamittainen tuotanto tavoitteena ensimmäisenä Suomessa

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 luonnos valmistumassa

Satakunnassa valmistellaan Satakunnan kokonaismaakuntakaavan ja tuulivoimatuotantoon keskittyvän Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 jälkeen Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2, jonka teemana on energiatuotanto; turve, bioenergia, tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Satakuntaliiton maakuntahallitus käynnisti kaavan laadinnan vuoden 2014 loppupuolella ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä alkukesällä 2015. Samaan aikaan lähettiin Satakunnan kunnille sekä viranomaisille ja muille yhteistyötahoille lausuntopyynnöt sekä tavoitekysely vaihemaakuntakaavan 2 jatkosuunnittelua varten.


Haketus käynnissä.

Tavoitteilla kohti päämääriä

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet on johdettu maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakunnan omien tarpeiden pohjalta. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet on sovitettu yhteen Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 tavoitteiden kanssa. Energiantuotantoon painottuvan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet tukevat myös ilmasto- ja energiastrategian visiota.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteena on uusiutuvan energian ja biotalouden kasvumahdollisuuksien edistäminen, muuttuvan kaupan mahdollisuuksien tunnistaminen sekä maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistaminen asukkaat ja luonnonympäristö huomioiden. Tavoitteena on kotimaisen energiantuotannon lisääminen ja huoltovarmuuden edistäminen. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelun perusperiaatteina ovat hyvän elinympäristön luominen sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen.


Maanpinnanmuotojen ja korkeustason vaihtelujen vuoksi suurimmat suoalueet ja turvevarat ovat Pohjois-Satakunnassa sekä Pyhäjärven ja Kokemäenjoen välisellä alueella. Kuva Röyhynsuolta (VAPO aineistopankki).

Energian ja biotalouden kasvumahdollisuudet

Energiahuollon maakuntakaavatasoisessa suunnittelussa kysymys on ennen muuta uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen säästämisen ja hyväksikäytön tasapainoisesta ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta yhteensovittamisesta. Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiassa esitetyistä uusiutuvista energiamuodoista bioenergiaan lukeutuva turve on mukana Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 uusiutuvien energiamuotojen tukipolttoaineena. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 turvetuotantoalueita koskevan suunnittelun tavoitteena on täydentää Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen turvetuotantoalueiden verkostoa. Turvetuotantoalueiden osoittamisella Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 edistetään energiaturpeen tuotannon ohella kasvu- ja ympäristöturpeen tuotannon jatkumista Satakunnassa ottaen huomioon vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö. Alueiden osoittamisessa on otettu huomioon suoluonnon monimuotoisuuden säilymisen ja muiden ympäristönäkökohtien sekä taloudellisuuden asettamat vaatimukset ja sovitettu yhteen tuotanto- ja suojelutarpeet. Lisäksi suunnittelussa on otettu huomioon alueiden käytön ekologinen kestävyys siten, että on kiinnitetty huomiota muun muassa ihmisen terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen, luontoon, erityisesti vesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentämiseen ja alueidenkäytön ekologiseen kestävyyteen. Maanpinnanmuotojen ja korkeustason vaihtelujen vuoksi suurimmat suoalueet ja turvevarat ovat Pohjois-Satakunnassa sekä Pyhäjärven ja Kokemäenjoen välisellä alueella.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteena on, että Satakunnassa käynnistetään ensimmäisten joukossa Suomessa aurinkoenergian laajamittainen tuotanto. Laajoja aurinkoenergian tuotantoalueita koskeva esiselvitys toteutettiin osana Satakuntaliiton maakunnan kehittämisrahalla (MKR) rahoitettua hanketta 'Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet ja teollisuuden uusiutumisen mahdollistaminen'. Esiselvitystyössä keskeisintä oli aurinkoenergian tuotantolaitosten maakunnallisesti merkittävän kokoluokan määrittely, sijoittelukriteeristön kokoaminen sekä pohdinta mahdollisuuksista ja tarpeesta osoittaa aurinkoenergiatuotantoon soveltuvia alueita maakuntakaavassa. Laajoille aurinkoenergian tuotantoalueille soveltuvien alueiden määrittely ja siihen liittyvät paikkatietoanalyysit tehtiin Satakuntaliitossa omana työnä esiselvityksen kriteerien pohjalta. Paikkatietoanalyysin ja soveltuvuustarkastelujen perusteella kaavaan on löytymässä potentiaalisia alueita, joilla on mahdollista laajojen aurinkoenergian tuotantoalueiden suunnittelu Satakunnassa.

Bioenergian osalta kaavatyössä on tarkasteltu mahdollisia bioenergian käsittelyyn ja varastointiin liittyviä maakunnallisesti merkittäviä terminaalitoimintojen alueita. Bioenergia- ja puuterminaalialueilla voidaan tukea ja täydentää nykyisiä solmukohtia ja monipuolistaa järjestelmää edistämällä muidenkin biotuotteiden, kun vain raakapuun kuljettamista samaa logistista järjestelmää hyödyntämällä. Yhdistämällä välivarastointiin erilaisten uudelleen hyödynnettävien ja kierrätettävien materiaalinen varastointi ja käsittely pystytään toteuttamaan tehokkaita kokonaisketjuja.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitevaiheessa nousi esiin kolme uutta maakunnallisesti merkittävää tuulivoimaloiden aluetta. Yksi esitetyistä alueista on ratkaistu yleiskaavalla maakunnallista kokoluokkaa pienempänä. Valmisteluvaiheessa todettiin vaikutusten arvioinnin ja etäisyysvyöhyketarkastelun perusteella, ettei esitettyjä uusia maakunnallisesti merkittäviä tuulivoimatuotannon alueita voida osoittaa Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2.


Muuttuvan kaupan mahdollisuudet

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 käsitellään Satakunnan maakuntakaavassa suunniteltuja kaupan palveluverkkokysymyksiä maankäyttö- ja rakennuslakiin tulleiden muutosten vuoksi. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 esitetään vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus, merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja sekä vähittäiskaupan suuryksikön määritelmään sovellettavien paljon tilaa vaativaan erikoistavaran kaupan sijainti. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ratkaisu perustuu Satakunnan maakuntakaavan palveluverkkoon ja kaavassa osoitetaan vähittäiskaupan suuryksiköiden joukkoon kuuluvien seudullisesti merkittävien paljon tilaa vaativien erikoistavaran kauppojen sijainti.


Vaihemaakuntakaavassa esitetään asioita myös vähittäiskaupan suuryksiköihin liittyen. Kuvassa Isokarhu Porissa (kuva Antti Partanen)

Maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistaminen

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 päivitetään valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Museoviraston vuoden 2009 inventoinnin mukaisiksi alueiksi ja kohteiksi. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ovat erityisen merkittäviä nimenomaan Satakunnan identiteettitekijöinä.

Tavoitteena kaavaprosessissa on ollut myös valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivittäminen. Valtioneuvosto ei ole vielä tehnyt päätöstä uusista valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, joten Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetaan nykyiset valtioneuvoston vuoden 1995 periaatepäätöksen mukaiset maisema-alueet ja maisema-alueiden päivitys- ja täydennysaineiston perusteella uudet ehdotukset valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat maaseutumme edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Maisemien arviointi perustuu alueiden ominais- ja erityispiirteiden tarkastelun ohella vuonna 1992 laadittuun maisemamaakuntajakoon.

Satakunnassa laadittiin vuosina 2012-2013 maakunnallinen maisemaselvitys ja inventoitiin ensimmäistä kertaa myös maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Kaavassa osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, jotka edustavat maakunnan sisäisiä erityispiirteitä, jotka voivat olla maakunnassa harvinaisia tai hyvin säilyneitä kohteita.


Myös valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt osoitetaan vaihemaakuntakaava 2:ssa. Kuvassa Ahlainen (Vastavalo).

Kaavan laatiminen on yhteistyötä

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 on laadittu laajassa yhteistyössä ministeriöiden, viranomaistahojen, Satakunnan kuntien, naapurimaakuntaliittojen, sidosryhmien ja toimijoiden kanssa. Yhteistyö käynnistettiin jo ennen kaavan virallista käynnistyspäätöstä ja on jatkunut selvitysten laadinnan yhteydessä edelleen tiivistyen kaavaprosessin edetessä. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnitteluprosessia varten on muodostettu kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien edustajista koostuva yhteistyöryhmä (SataYTR).

Satakuntaliiton maakuntahallitus ohjaa maakuntakaavoitusta ja tekee maakuntakaavoituksen valmistelua koskevat päätökset. Maakuntahallitus on kokouksessaan asettanut toimikaudekseen maakuntakaavatyötä varten maakuntakaavatoimikunnan, jonka tehtävänä on kaavatyön valmistelun ohjaus.


Luonnos nähtäville

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville loppuvuodesta. Aineistosta pyydetään lausunnot nähtävillä oloaikana ja kaavan lähtökohtia, suunnitteluperiaatteita ja ratkaisuja esitellään neljässä yleisötilaisuudessa. Tavoitteena on, että kaava etenee uudentyyppiseen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaiseen kaksiosaiseen ehdotusvaiheeseen vuoden 2017 aikana ja hyväksymisvaiheeseen vuoden 2018 aikana.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Valmistuneet selvitykset


Teksti ja lisätiedot:

Maakunta-arkkitehti Susanna RoslöfLisää aiheesta

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 teemana on energiatuotanto:

- turve
- bioenergia
- aurinkoenergia

Tavoitteena on, että Satakunnassa käynnistetään ensimmäisten joukossa Suomessa aurinkoenergian laajamittainen tuotanto.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet tukevat Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian visiota.
 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009