Satanen 03/2016: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1141

Kaikki artikkelit

Mistä maakuntauudistuksessa on kyse?
Yhteistyö on Satakunnan edunajamisen avaintekijä
Merialuesuunnittelu edistää kestävää kehitystä
Aluesuunnittelua maan ja meren rajapinnassa
Asko Ijäs - ympäristöasioita isossa mittakaavassa
Kari Hietala aloitti aluekehittäjänä
Itsenäisyyden juhlavuosi lähestyy!
Essi Pursiheimo vastaa 100vision viestinnästä
Vaihekaava 2 tukee Satakunnan energiantuotantoa
FRESHABIT toimii Karvianjoen valuma-alueella
EU-perusteos tarjolla opetusmateriaaliksi
Satakunnan markkinointi on yhteistyötä
Tulevia tapahtumia

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Sustain Baltic - Aluesuunnittelua maan ja meren rajapinnassa

Satakuntaliitto on mukana Turun yliopiston vetämässä Sustain Baltic -hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää rannikkoalueiden kestävää käyttöä ja ekologisten yhteyksien huomioimista Satakunnassa. Hankkeessa Lounais-Suomen alueelta laaditaan laaja paikkatietoanalyysi, jonka avulla arvioidaan luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä alueita sekä alueiden välisiä ekologisia yhteyksiä. Analyysin perusteella valitaan kaksi rannikkoalueeseen sidoksissa olevaa pilottialuetta, joille laaditaan yksityiskohtaiset suunnitelmat kestävän rannikkoalueiden käytön edistämiseksi.

Rannikkoalueet sijoittuvat maa- ja merialueiden väliselle reunavyöhykkeelle, jolla on luonnonsuojelun ohella suuri merkitys myös niin virkistyskäytön kuin aluetaloudenkin kannalta. Eri maankäyttömuotojen sijoittuminen samalle alueelle synnyttää kuitenkin usein ristiriitoja siitä, miten aluetta olisi tarkoituksenmukaista käyttää sekä missä määrin eri maankäyttömuodot sulkevat toisensa pois. Rannikkoalueiden kestävän käytön turvaamiseksi on tärkeää löytää keinoja, joilla eri maankäyttömuodot pystytään kestävällä tavalla sovittamaan yhteen ja turvaamaan tällä tavoin alueen ominaispiirteiden säilyminen.


Sustain Baltic -hankkeen toiminta-alue Suomessa.

Suunnittelussa yhdistyvät niin luontoarvot kuin elinkeinojen tarpeet

Satakunnan rannikko käsittää sadan kilometrin pituisen osuuden Pohjanlahden rantaviivaa, jonka nykytilaa ja eliölajistoa leimaa edelleen jatkuva maankohoaminen. Merkittävien luontoarvojen ohella ihmistoiminta on rannikkoalueella monipuolista pitäen sisällään sekä teollisuuteen, virkistyskäyttöön ja matkailuun liittyviä toimintoja.

Rannikkoalueiden suunnittelussa yhdistyvätkin Satakunnassa laajasti mm. luonnonsuojeluun ja linnustoon liittyvät arvot, alueiden merkitys matkailulle ja virkistyskäytölle, meriliikenteen tarpeet sekä erilaiset teolliset toiminnot. Lisäksi Satakunnan rannikon ominaispiirteisiin vaikuttavat välillisesti mm. Itämeren ravinnekuormitus, aluetaloudessa tapahtuvat muutokset sekä pitkällä aikavälillä ilmastonmuutos. Jotta em. näkökohdat pystytään ottamaan kattavasti huomioon, maankäyttöä on rannikkoalueiden suunnittelussa tarpeen käsitellä laajasti niin varsinaisen suunnittelualueen kuin koko Lounais-Suomen alueen näkökulmasta.


Kuva Timo Nieminen

Sustain Baltic -hankkeen tieto hyödyttää Lounais-Suomen merialuesuunnitelman laatimista

Merialuesuunnittelua koskeva lakimuutos on tullut voimaan lokakuun alussa 2016. Lakimuutos velvoittaa rannikkomaakuntien liitot laatimaan omia merialueitaan koskevat suunnitelmat vuoteen 2021 mennessä. Sustain Baltic -hankkeesta saatavaa tietoa sekä siinä kehitettäviä menetelmiä tullaan hyödyntämään laajasti Lounais-Suomea merialuesuunnitelman laatimisessa. Lisäksi tieto mm. luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävistä alueista ja ekologisista yhteyksistä hyödyttää myös yleistä maankäytön suunnittelua Lounais-Suomen alueella.

Sustain Baltic -hanke on rahoitettu Central Baltic -ohjelman kautta (Euroopan aluekehitysrahaston osuus 1,0 miljoonaa euroa) ja sitä vetää Turun yliopiston Maantieteen laitos. Satakuntaliiton ohella hankkeen muut toteuttajat ovat Suomen Ympäristökeskus, Viron maatalousyliopisto (Viro Maaülikool), Tallinnan yliopisto (Tallinna Ülikool) sekä Lääne-Virun alueen maakuntaliitto (Lääne-Viru Maavalitsus). Hanke on alkanut syyskuussa 2016 ja se kestää aina vuoden 2018 loppuun.


Teksti ja lisätiedot:

Projektisuunnittelija Asko Ijäs

Lisää aiheesta

Lue myös:

Merialuesuunnittelu edistää kestävää kehitystä

Asko Ijäs - ympäristöasioita isossa mittakaavassa
 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009