04/2016: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1151

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus Kallio: EU:lla edessä vaikeat ajat
Maakuntajohtaja Pertti Rajala eläkkeelle
Aro-Heinilä Satakunnan uudeksi maakuntajohtajaksi
ELY-keskuksen näkökulmia maakuntauudistukseen
Seuraa Satakunta 2019 -maakuntauudistusta
Raideliikenne lisääntyy Satakunnassa
SATTUKO - ratkaisuja turvallisuuden parantamiseen
Windtek - tuulivoimarakentamisen koko kaari
100visio - Itsenäisyysjulistus uusiksi!
Suomen juhlavuosi lähestyy! Oletko valmis?
Tee valintoja Satakunnan parhaaksi!

 

Lehtiarkisto

03/2017
02/2017
01/2017
04/2016
03/2016

Näytä kaikki lehdet

SATTUKO - ratkaisuja turvallisuuden parantamiseen

SATTUKO-hanke on Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen toteuttama EAKR-osarahoitteinen kehittämishanke, jonka rahoittajana toimii Satakuntaliitto. Hanke on käynnistynyt vuoden 2015 alussa ja se päättyy vuoden 2017 lopussa.

SATTUKO-hankkeessa kehitetään ratkaisuja arjen turvallisuuden parantamiseksi Satakunnassa liittyen erityisesti turvallisuuden tunteen kasvattamiseen ja arjen turvallisuuteen liittyviin palveluihin. Tavoitteena on myös antaa turvallisuuteen liittyvää tutkimustietoa paikallisille toimijoille sekä verkostoitumismahdollisuuksia yrityksille mahdollistaen näin arjen turvallisuuteen liittyvien uusien palveluiden kehittämisen.

SATTUKO-hankkeen kehittämistyö kohdistuu seuraaviin osa-alueisiin, joista jokaista työstetään omana työpakettinaan:

A. Satakunnan turvallisuusverkoston luominen
B. Turvallisuusalan suunnittelun ja koulutuksen edistäminen Satakunnassa ja osin valtakunnallisesti
C. Turvallisuusalan tutkimuksen koordinoinnin kehittäminen


Satakunnan turvallisuusverkoston luominen

Hankkeen aikana kootaan satakuntalaisilta turvallisuusalan toimijoilta tietoa yhteistyön tarpeista, mahdollisista olemassa olevista yhteistyön keinoista ja tulevaisuuden haasteista. Näiden tietojen perusteella kehitetään hankkeen aikana yhteiset toimintamallit ja työkalut sekä testataan niiden toimivuutta käytännössä ja tuetaan näin syntyvää turvallisuusalan maakunnallista verkostoa.


Turvallisuusalan suunnittelun ja koulutuksen edistäminen Satakunnassa ja osin valtakunnallisesti

Tärkeä osa hankkeen työtä on Satakunnassa tehtävän tutkimuksen ja koulutuksen esiintuonti valtakunnallisesti. Hankkeen aikana laaditaan Satakunnassa toteuttavan turvallisuuskoulutuksen ”polku” eri koulutusorganisaatioiden välillä. Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueen käyttöä tutkimustoiminnassa selvitetään ja käynnistetään hankkeen aikana. Oleellista on myös turvallisuusalan akateemisen koulutuksen erilaisten toteutusmallien kehittäminen.


Turvallisuusalan tutkimuksen koordinoinnin kehittäminen

Hankkeen toiminnassa on merkittävää turvallisuusalan tutkimuksen ja innovoinnin vahvistaminen. Turvallisuusalan ajankohtaisia tutkimus- ja kehittämisteemoja voidaan nostaa esiin eri tavoin, mm. seminaarit ja tutkijatapaamiset.


Elämä yllättää –paneelikeskustelu

Turvallisuusalan mobiilisovellus

Arjen turvallisuus on laaja käsite. Miten kansalaisen turvallisuuteen voidaan vaikuttaa? Voisivatko kansalaiset itse tehdä ajoittaisia turvallisuustarkistuksia liittyen esim. paloturvallisuuteen tai tietoturvaan ja varautua näin erilaisiin häiriötilanteisiin? SATTUKO -hankkeessa tähän asiaan on haettu ratkaisua kehittämällä mobiilisovellukset, joiden avulla jokainen voi itse tehdä turvallisuustarkastuksia helposti. Mobiilisovellusten teemoina ovat turvallisuustarkistus ja turvallisuuskävely.

Turvallisuuskävely -sovelluksen pilotointi alkaa keväällä Sataedun kanssa. Sovellus sisältää kysymyspatteriston, jota tarvitaan tehtäessä virallinen turvallisuuskävely. Turvallisuustarkistus -sovellus sisältää kaksi eri kysymyslistaa.

Turvallisuustarkistus-sovellus sisältä kaksi osiota, joista ensimmäinen on Omavalvonta–osio ja toinen on tietoturvallisuus-osio. Omavalvonta-osion kysymykset tulevat Satakunnan pelastuslaitoksen omavalvontalomakkeelta, jota jaetaan postin kautta vuosittain eri asuinalueilla. Omavalvonta-osion vastaukset voi sovelluksen kautta lähettää suoraan Satakunnan pelastuslaitokselle. Tietoturva-osion kysymykset on laadittu Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksella.

Turvallisuustarkistus-mobiilisovelluksen beta-versio on julkaistu Google Play –kaupassa marraskuussa 2016. Molemmat sovellukset ovat vielä kehitysvaiheessa. Kehitysideoita jatkosta on useita, kuten esimerkiksi turvallisuuskävelystä voitaisiin räätälöidä yrityskohtainen sovellus ja turvallisuustarkistukseen voisi lisätä useampia kysymyspatteristoja. Lisäksi sovellukseen voisi kehittää muistutustoimintoja, joilla käyttäjää muistutetaan tekemään tietty turvallisuustarkistus ajoittain tai korjaamaan tarkistuksessa huomattu ongelma.


Turvallisuustarkistus-mobiilisovelluksen Omavalvonta-osiosta

Elämä yllättää –turvallisuustapahtuma

SATTUKO-hanke järjesti Elämä yllättää –turvallisuustapahtuman 25.11.2016 Porissa kauppakeskus Puuvillassa. Turvallisuustapahtuma vastasi hankkeen tarpeista arjen turvallisuuden parantamiseen sekä satakuntalaisten turvallisuusalan toimijoiden yhteistyön lisäämiseen ja verkostoitumiseen.  

Turvallisuustapahtuman tavoitteena oli herätellä satakuntalaisia ihmisiä pohtimaan arjen turvallisuuteen liittyviä asioita ja tarjota heille tietoa siitä, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa omaan varautumiseensa. Tapahtuma haluttiin viedä sinne, missä ihmiset muutenkin liikkuvat, ja pitää sen henki myönteisenä vakavasta aiheesta huolimatta. Tapahtuman käynnisti Elämä yllättää –paneelikeskustelu, jonka juonsi toimittaja Teemu Kahila, keskustelijoina olivat Timo Auressalmi, Hannu Tarkkio, Sami Hyrynsalmi, Petri Ekberg ja Mia Vettenranta.
Turvallisuustapahtumassa oli myös erilaisia tietoiskuja arjen turvallisuuteen liittyvistä teemoista, mm. Hätäpuhelun soittaminen, Turvallisesti kotona - Mielenrauhaa omaisille, Arjen lääketurvallisuus, Turvallisuusasenne, Elvytysnäytös, Kuinka toimit onnettomuuspaikalla ja Poistumistiet.

Turvallisuustapahtumassa mukana olleet turvallisuusalan toimijat:
1. Tampereen teknillinen yliopisto, SATTUKO-hanke
2. Porin perusturvakeskus
3. Porin hätäkeskus
4. Satakunnan sairaanhoitopiiri, ensihoito
5. Satakunnan pelastuslaitos
6. Lounais-Suomen poliisilaitos
7. Suomen Punainen Risti
8. Puuvillan apteekki
9. Länsi-Suomen Osuuspankki
10. 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy
11. Porin Lukko Oy
12. Sataedu13. WinNova
14. Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue
15. Tampereen teknillinen yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus Edupoint

Turvallisuustapahtuma onnistui hyvin ja se sai runsaasti kävijöitä. Tapahtuman aikana saatiin jaettua satakuntalaisille runsaasti varsin monipuolista tietoa arjen turvallisuudesta ja siitä, miten jokainen voi varautua erilaisiin elämän yllätyksiin. Tarkoituksena hankkeessa on järjestää vastaava tapahtuma myös ensi vuonna.


Elämä yllättää –turvallisuustapahtuma

Teksti ja lisätiedot:

Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos
Projektipäällikkö Minna Haapakoski, p. 040 826 2944, minna.haapakoskitut.fi
Projektipäällikkö Petri Linna, p. 040 826 2720, petri.linnatut.fi 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009