03/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1205

Kaikki artikkelit

Kallio: Maakuntauudistuksen lisäaika hyödynnettävä
Maakuntaohjelma lausunnoilla 13.10. asti
Yhteinen viesti - Satakunnan brändikäsikirja
WFEO: väylä kansainväliseen yhteistyöhön
Tehtävämuutoksia Satakuntaliitossa
Maakuntauudistuksen kuulumisia
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 jatkovalmistelu
Esittelyssä hankesihteeri Jonna Fagerlund
Opetusaineistoa maataloudesta jaossa
Oivaltava robotiikkaväki kokoontui Porissa
JOKIohjelma hoitaa vesiä
Leader 20 vuotta: miljoona tuntia talkoita
Kaupunkipyöräily sähköistyy
100visio – Itsenäisyysjulistus uusiksi!
100 päivää 100-vuotiaan Suomen syntymäpäivään

 

Lehtiarkisto

01/2019
04/2018
03/2018
02/2018
01/2018

Näytä kaikki lehdet

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 jatkovalmistelu

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta valmistellaan valmisteluvaiheen palautteeseen laadittujen vastineiden ja kesän ja alkusyksyn aikana tehtävien selvitysten pohjalta.
 


Valmisteluvaiheen aineiston mielipiteet ja lausunnot

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaihetta koskevia lausuntopyyntöjä lähetettiin Satakunnan kuntien ja naapurikuntien lisäksi noin 45 eri taholle. Kaikki Satakunnan kunnat antoivat lausunnon kaavasta, naapurikunnista saapui kolme lausuntoa ja lisäksi maakuntahallitukselle osoitettiin muiden tahojen toimesta noin 25 lausuntoa tai vastausta.

Valmisteluvaihetta koskevia erillisiä mielipiteitä toimitettiin Satakuntaliiton maakuntahallitukselle noin 250 kappaletta. Kahdessa mielipiteessä oli useita satoja allekirjoituksia. Toisessa mielipiteessä vastustettiin Ulvilaan osoitettuja turvetuotannon alueita (519 allekirjoittajaa) ja toisessa Karvian maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (noin 250 allekirjoittajaa). Lisäksi saatiin mielipiteitä erityisesti Jämijärven maakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta (noin 150 kpl).

Turvetuotannon puolesta ja vastaan
Turvetuotantoa koskevissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitettiin vastakkaisia näkemyksiä turvetuotantoon varattujen alueiden määrästä, sijainnista ja vaikutuksista sekä turpeen käytöstä mm. energiantuotannossa. Turvetuotannon vesistövaikutuksista kannettiin huolta erityisesti Kokemäellä sijaitsevaa Sääksjärveä koskien ja Karvianjoen vesistöalueella. Toisaalta Pohjois-Satakunnan kunnat esittivät turvetuotantoon varattavaksi runsaat 4000 hehtaaria Pohjois-Satakunnan kuntien alueelle.

Aurinkoenergian tuotannon edistäminen koettiin tärkeäksi
Lausunnoissa ja mielipiteissä esitettiin muutamien aurinkoenergian kehittämisen kohdealueiden alueiden poistamista ja lisäämistä, ja pääsääntöisesti aurinkoenergian tuotannon edistämistä vaihemaakuntakaavassa pidettiin hyvänä asiana.

Terminaalialueille on tilausta
Palautteessa esitettiin uusia bioenergia- ja puuterminaalitoimintojen alueita lisättäväksi kaavaehdotukseen. Lisäksi rautatieverkon puutavaran kuormauspaikkojen esittämistä Poriin ja Kokemäen Peipohjaan pidettiin tärkeänä ja niiden olemassaolo ja kehittäminen halutaan turvata. Toisaalta Porin kaupunki pitää kuormauspaikan sijaintia ongelmallisena asemanseudun kehittyessä keskustamaiseen yhdyskuntarakentamiseen. 

Kaupan ratkaisuun muutoksia
Lausunnoissa kaupan ratkaisun liikenteellisiin vaikutuksiin kiinnitettiin huomiota ja pidettiin tärkeänä, että kokonaismaakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 2 liikennettä koskevia suunnittelumääräyksiä noudatetaan tarkoin. Osassa viranomais- ja kuntalausunnoissa todettiin kaupan osalta 1.5.2017 muuttunut lainsäädäntö ja esitettiin lakimuutosten huomioimista kaavan ehdotusvaiheessa. Kaupan teemasta ei saatu lainkaan mielipiteitä.

Pohjois-Satakunta maisema-alueita vastaan
Kuntien lausunnoissa esitettiin muutoksia maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajauksiin ja Pohjois-Satakunnan kunnat esittivät maakunnallisesti arvokkaiden alueiden poistamista kokonaan kaavasta. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden osalta kuntien lausunnoissa esitettiin, että rajauksissa tulisi huomioida ympäristöministeriölle annetun lausunnon mukaiset esitykset. Toisaalta lausunnoissa nousee esiin hyvänä ratkaisuna valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu Kokemäenjokilaakson maisema-alue laajana ja edustavana kokonaisuutena.

Pääosin Jämijärven ja Karvian kunnista saapuneista mielipiteistä käy ilmi, että maisemaa ja kulttuuriympäristöjä arvostetaan, mutta Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kaavamerkintää ja suunnittelumääräystä pidetään elinkeinoelämää ja rakentamista rajoittavina tekijöinä.


Porin Itäkeskus (kuva Antti Partanen)

Vastineet kaavan jatkosuunnittelun pohjana

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi 19.6.2017 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen palautteeseen laaditut vastineet. Maakuntahallituksen vastinekirjeet on lähetetty kesällä lausunnon antaneille ja niille mielipiteen antajille, jotka ovat osoitteensa ilmoittaneet.

Vastineissa todetaan, että palautteen perusteella ehdotukseen ei olla esittämässä uusia turvetuotantoalueita Honkajoella sijaitsevaa Mustakeitaan ympäristöluvan mukaista aluetta lukuun ottamatta. Lisäksi aurinkoenergian tuotannon kohdealueiden ja terminaalitoimintojen alueiden esityksiä selvitetään jatkosuunnittelussa. Myös kaupan ratkaisua tarkistetaan tarvittavilta osin maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen ja vaikutusten arvioinnin perusteella. Vastineissa todetaan myös, että ehdotusvaiheessa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja merkittävät kulttuuriympäristöt osoitetaan Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten mukaisesti. Jatkosuunnittelussa maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden suunnittelumääräyksestä poistetaan velvoite, jonka mukaan museoviranomaiselle tulee varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Lyhennelmät palautteesta ja vastineet: http://www.satakuntaliitto.fi/valmisteluvaihe_palaute


Selvitykset valmistuvat lähiaikoina

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta valmisteltaessa otetaan huomioon myös jatkoselvitykset; vaihemaakuntakaavassa osoitettujen uusien turvetuotantoalueiden luokan 2 soiden luontoarvojen kartoitus, turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi, Natura-arvioinnin tarveharkinta sekä kaupan palveluverkkoselvityksen päivitys.

Vaihemaakuntakaavassa 2 osoitettujen uusien turvetuotantoalueiden luokkaa 2 olevien soiden luontoselvityksen tavoitteena oli selvittää maakuntakaavatarkkuus huomioon ottaen kohdealueiden suoluonnon nykytila, alueella esiintyvät luontotyypit sekä suojelullisesti huomionarvoisten kasvilajien esiintyminen selvitysalueilla. Mahdollisuuksien mukaan maastossa havainnoitiin myös alueen muuta lajistoa, jolla voidaan arvioida olevan merkitystä alueen yleisten luontoarvojen kannalta. Soiden luontoarvojen kartoituksen perusteella voidaan arvioida alueelle suunniteltujen turvetuotannon alueiden vaikutuksia luontotyyppeihin ja putkilokasveihin.

Viimeistelyvaiheessa olevassa Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitettujen turvetuotantoalueiden vesistövaikutusten arvioinnissa arvioidaan kyseisten alueiden aiheuttamat ravinteiden, kiintoaineen sekä kemiallisen hapenkulutuksen kuormitukset ja vesistövaikutukset. Selvityksessä arvioidaan lisäksi myös kaavassa osoitettujen turvetuotantoalueiden mahdollisia vaikutuksia vesistöjen ekologiseen tilaan.

Satakunnan kaupan palveluverkkoselvitykseen on tehty tarkistus ja päivitys maankäyttö- ja rakennuslakiin tulleiden muutosten takia. Merkittävimmät vähittäiskaupan ohjausta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ovat vähittäiskaupan suuryksikkökoon muutos 2 000 k-m2:stä 4 000 k-m2:iin, keskustatoimintojen alueiden enimmäismitoitusvelvoitteen poistuminen sekä kaupan laadun huomioonottamisvelvoitteen poistuminen ja korvautuminen velvoitteella ottaa huomioon kaupan palvelujen saavutettavuus. Selvitystä viimeistellään parhaillaan.

Piakkoin valmistumassa olevassa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 Natura-arvioinnin tarveharkinnassa arvioidaan kaavan mahdollisia vaikutuksia Natura 2000- verkostoon kuuluviin alueisiin ja niiden luontoarvioihin. Mikäli Natura-arvioinnin tarveharkinnan perusteella kaava toteutuessaan ei heikennä Natura 2000-alueen luonnonarvoja, kaava voidaan hyväksyä ilman luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamaa yksityiskohtaista luontotyyppi- ja lajikohtaista selvitystä.


Turpeen nostoa (kuva VAPO aineistopankki)

Ehdotuksen valmistelu etenee

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta valmistellaan luonnosvaiheen palautteeseen annettujen vastineiden ja selvitysten pohjalta. Ehdotuksen ratkaisuista käydään parhaillaan kuntien kanssa neuvotteluja. Tavoitteena on, että Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus hyväksyttäisiin lausuntokierrosta varten loppuvuodesta 2017.

Lisätietoja kaavasta: www.satakuntaliitto.fi/vmk2


Teksti ja lisätiedot:

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf
puhelin +358 44 711 4334
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009