04/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1210

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Positiivinen satakuntalainen
Brändityö - mitä Satakunta on?
Maakuntauudistuksen toimeenpano etenee
Teollisuuden uusiutuminen maakäytön näkökulmasta
Tunnissa Tampereelle ja kahdessa Helsinkiin
Lyhyt oppimäärä - Kokemäenjoen arviointia

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Lyhyt oppimäärä Kokemäenjoen ekosysteemipalveluiden arvioinnista

Satakuntaliitossa toteutetaan vuosien 2017–2018 aikana Kokemäenjoen ekosysteemipalveluiden arviointia osana SustainBaltic-hanketta. Mutta mitä ovat ekosysteemipalvelut ja mitä lisäarvoa niiden kartoittaminen voi tuoda alueiden käytön suunnitteluun?

Alueen arvot kokonaisvaltaisesti esiin

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuottamia hyötyjä, jotka ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ohella nämä hyödyt edistävät myös mm. ihmisten terveyttä (ekosysteemien puhdistus- ja suodatusprosessit, virkistäytyminen) ja materiaalista hyvinvointia (ruoan ja raaka-aineiden saatavuus). Ekosysteemipalvelulähestymistavan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ympäristön roolista ihmisen hyvinvoinnille sekä sovittaa yhteen luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriarvojen suojelua sekä alueiden ja luonnonvarojen käyttöä.

Kokemäenjoki ja sen suistoalue muodostavat monimuotoisen kokonaisuuden, jolla on huomattava merkitys niin luonnon monimuotoisuuden, kulttuurihistorian kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta. Näiden arvojen yhteensovittaminen on keskeisessä asemassa, jotta alueen ominaispiirteet pystytään turvaamaan osana alueidenkäytön suunnittelua. Ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia arvoja mitataan yleensä eri mittareilla eikä niitä useinkaan ole mahdollista vertailla keskenään. Tässä tilanteessa taloudelliset arvot usein korostuvat, koska ne pystytään mittaamaan ekologisia tai kulttuurillisia arvoja konkreettisemmin. Ekosysteemipalveluihin perustuvan tarkastelun tavoitteena on tuoda erityisesti luonnon monimuotoisuuteen sekä sosiaaliseen ympäristöön liittyvät arvot näkyviksi taloudellisten näkökohtien rinnalle, jolloin ne on mahdollista ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon käytännön suunnittelussa.

Vaikka ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ensisijaisesti luonnonympäristön ihmiselle tuottamia hyötyjä, on niiden arvioinnissa kuitenkin syytä ottaa huomioon myös alueen fysikaaliset ja geologiset ominaispiirteet. Esimerkiksi maaperä vaikuttaa voimakkaasti siihen, minkälaisia luontotyyppejä alueella esiintyy sekä mitkä lajit ovat alueella runsaita. Ihmistoiminta (mm. rakentaminen, maa-ainesten otto, pohjaveden hyödyntäminen) vaikuttaa luonnonympäristöjen ohella voimakkaasti myös alueen fysikaalisiin ominaisuuksiin, millä voi olla merkittäviä vaikutuksia myös alueen tuottamien ekosysteemipalveluiden määrään ja laatuun.

Ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen alueiden käytön suunnittelussa

Nykytilan määrittely:
- mitkä tekijät määrittelevät alueen ekosysteemin ja sen nykytilan?
- mitä ekosysteemipalveluita alue tuottaa? Miten ne jakautuvat alueella?
- miten eri palveluita hyödynnetään alueen eri osissa? Mitkä sidosryhmät palveluita hyödyntävät?
- menevätkö eri ekosysteemipalveluiden kannalta merkittävät alueet päällekkäin? (konfliktianalyysi)

Muutospaineet:
- mitkä tekijät vaikuttavat ekosysteemipalveluiden säilymiseen tällä hetkellä? Entä tulevaisuudessa?
- luontaisten ja ihmistoiminnasta aiheutuvien muutospaineiden tunnistaminen ja (mahdollinen) mallintaminen

Vaikutusten arviointi:
- miten suunniteltu maankäyttö vaikuttaa alueen ekosysteemipalveluihin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?
- perustuu toisaalta alueen maankäyttösuunnitelmiin sekä toisaalta mm. vesienhoidolle asetettuihin tavoitteisiin
- edellyttää skenaarioiden/mallien käyttöä


Ekosysteemipalvelut karttamuotoon

Kokemäen ekosysteemipalveluiden arvioinnin keskeinen tavoite on tuottaa laaja-alainen kokonaiskuva jokilaakson ja sen valuma-alueen tuottamista ekosysteemipalveluista. Analyysit toteutetaan paikkatietopohjaisina, jolloin eri ekosysteemipalveluiden kannalta merkittäviä alueita ja niiden sijoittumista on mahdollista arvioida.

Käytännön arvioinnissa ekosysteemipalvelut jaetaan
1) tuotantopalveluihin,
2) säätely- ja ylläpitopalveluihin sekä
3) kulttuuripalveluihin.

Tuotantopalveluihin kuuluvat ekosysteemien tuottamat ruoka, raaka-aineet sekä energia. Kokemäenjoen alueella näitä ovat esimerkiksi maa- ja metsätaloustuotanto, metsäalueiden tuottamat marjat sekä materiaalit, joita voidaan osaltaan hyödyntää bioenergian tuotannossa. Säätely- ja ylläpitopalveluilla tarkoitetaan ekosysteemien luonnollisia prosesseja, jotka säätelevät ja ylläpitävät elinympäristön kuntoa. Kokemäenjoen tapauksessa korostuvat tässä yhteydessä erityisesti ravinteiden kiertoon ja kulkeutumiseen liittyvät prosessit, jotka vaikuttavat jokiuoman ohella välillisesti myös Selkämeren rannikkoalueen nykytilaan. Kulttuuripalveluihin lukeutuvat esimerkiksi ihmisten vuorovaikutus luonnon kanssa esimerkiksi virkistäytymisen muodossa tai luonnon toiminen inspiraation lähteenä taiteelle tai tieteen tekemiselle.

Ekosysteemipalveluita on mahdollista mitata sekä määrällisesti että alueellisesti monella tavalla joko suoraan olemassa olevaan aineistoon tukeutuen tai alueen tarjoamaan potentiaaliin perustuen. Kokemäenjoen selvitysalueella kullekin tarkasteltavalle ekosysteemipalvelulle kehitetään mittari, joka kuvaa mahdollisimman tarkasti alueen merkitystä. Yksittäisiä ekosysteemipalveluita koskevaa tietoa voidaan tämän jälkeen hyödyntää edelleen mm. alueiden käyttötarpeisiin liittyvien konfliktitilanteiden tunnistamisessa (trade off -analyysit) sekä ekosysteemipalveluiden kokovaltaisessa arvioinnissa (integroivat analyysit).


Teksti ja lisätiedot:

projektisuunnittelija Asko Ijäs
SustainBaltic -hanke (CB354)
asko.ijassatakunta.fi
Puh. +358 44 711 4393

 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009