: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1245

Kaikki artikkelit

Reijo Kallio: Ratkaisun hetket lähestyvät
Luottamusta rakentamassa
Satakunta mukaan CPMR-verkostoon
Ajankohtaista koheesiopolitiikasta
Positiivisen rakennemuutoksen tietopohja vahvistu
MAKO:n toimeenpanosuunnitelma 2019-2020 työn alla
Pohjoinen kasvuvyöhyke vahvistaa Satakuntaa
Kokemäenjoki – Näkökulmia joen tulevaisuuteen
Merellisen matkailun koulutusta kehitetään
Lauhanvuoren kansallispuistoa myös Satakunnassa

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Kokemäenjoen äärellä – Näkökulmia joen tulevaisuuteen

”Kokemäenjoen äärellä – Näkökulmia joen tulevaisuuteen” -seminaari tulossa marraskuussa – tule keskustelemaan Kokemäenjoen kestävästä käytöstä

Kokemäenjoki on tuonut satakuntalaiselle väelle leivän pöytään jo vuosisatojen ajan. Monimuotoisen ihmistoiminnan rinnalla Kokemäenjokilaaksoa leimaavat monipuoliset luonto-, maisema- ja kulttuuriarvot, jotka antavat vesistöalueelle sille ominaisen yleisilmeen. Käyttötarpeiden lisääntyminen, luonnonvarojen jatkuva käyttö sekä globaalit ilmiöt (mm. ilmastonmuutos) asettavat kuitenkin haasteensa sille, miten alueen arvot on mahdollista turvata taloudellisen kehityksen ja ihmistoiminnan rinnalla.

”Kokemäenjoen äärellä – Näkökulmia joen tulevaisuuteen” -seminaari herättää keskustelua siitä, mitä Kokemäenjoen vesistöalueen kestävä hyödyntäminen on sekä mitä haasteita siihen liittyy. Alustusten ja mielenkiintoisen keskustelun ohella seminaarin yhteydessä järjestetään posteriosio, jossa alueen toimijoilla (kunnat, tutkimuslaitokset, kyläyhdistykset, jne.) on mahdollisuus esitellä omia hankkeitaan Kokemäenjoen vesistöalueen tilan ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Seminaari järjestetään Porin yliopistokeskuksella keskiviikkona 21.11. klo. 14−17.30 ja se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto (SustainBaltic-hanke), Satakunnan ammattikorkeakoulu (BlueSata-hanke) sekä Nakkilan kunta. Lisätietoa seminaarista ja ilmoittautuminen 13.11. mennessä osoitteessa täältä. Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä.


Kokemäenjoen maankäytön monimuotoisuutta (kuva: Tomi Glad/Satakuntaliitto)

Vesivision 2050 avulla kohti Kokemäenjoen kestävää tulevaisuutta

Kokemäenjoen vesistöalueelle laadittiin vuosina 2016−2017 vesistöalueen kattava tulevaisuuskuva, Vesivisio 2050. Vesivision tavoitteena on tuoda esiin vesistöalueen ekologista ja kulttuurillista monimuotoisuutta sekä hahmotella sen käyttöön liittyviä tarpeita. Kokemäenjoen vesistöalue on yksi Suomen suurimpia ja se ulottuu kolmen maakunnan (Pirkanmaa, Satakunta, Häme) alueelle. Vesistöalueen suuri koko sekä vesistöalueen käyttötarpeiden monimuotoisuus asettavat omat haasteensa myös alueiden käytön suunnittelulle. Satakunnassa Kokemäenjoenlaakson kestävään käyttöön liittyvät mm. vesien hyvän tilan turvaaminen jokiympäristössä ja Selkämeren rantavyöhykkeellä, alueen moninaiset luonto- ja kulttuuriarvot sekä vesireitin sääntelyyn ja tulvasuojeluun liittyvät kysymykset.

Vesivisio 2050 lähtee liikkeelle ajatuksesta, että vesistöalueen kestävä käyttö edellyttää aluekokonaisuuden huomioimista yksittäisten kohteiden ja toimenpiteiden sijaan. Vesistöalueen kasvillisuus ja maankäyttö vaikuttavat veden ja ravinteiden kiertoon, minkä vuoksi niiden muutokset heijastuvat välillisesti myös pintavesien tilaan ja päinvastoin. Ekologisten kysymysten ohella luonteenomainen piirre Kokemäenjoelle on erityisesti Satakunnassa alueen pitkä asutushistoria. Alueen kulttuuriympäristöt ovat syntyneet ihmistoiminnan seurauksena, minkä vuoksi myös niiden turvaaminen edellyttää ihmistoimia. Alueen kulttuurihistoria ja maisemakuva nivoutuvat tätä kautta edelleen alueen yleiseen maankäyttöön ja mm. maatalouden muutoksiin

Ekosysteemipalvelut kokonaisvaltaisen suunnittelun apuvälineenä

Vesienhoidon suunnittelussa keskeisessä asemassa on vesistöalueen hyvän tilan ja eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen. Ekosysteemipalvelut tarjoavat tähän potentiaalisen lähestymistavan. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnonympäristöjen ihmisille ja ekosysteemeille tuottamia hyötyä. Niiden avulla alueen arvoja ja niitä ylläpitäviä tekijöitä on mahdollista tarkastella samanaikaisesti sekä alueen fysikaalisekologisten ominaisuuksien että eri käyttötarpeiden näkökulmasta.

Satakuntaliitossa on valmisteilla suunnitelma Kokemäenjoen ekosysteemipalveluista ja niiden yhtymäkohdista alueen kestävään hyödyntämiseen. Selvityksessä Kokemäenjokilaaksoa tarkastellaan ekosysteemipalveluiden näkökulmasta sekä tuodaan esiin toimintatapoja niiden sisällyttämiseksi osaksi alueidenkäytön ja vesienhoidon suunnittelua. Laadittua selvitystä ja sen yhteydessä tehtyä karttakyselyä esitellään osaltaan ”Kokemäenjoen äärellä – Näkökulmia joen tulevaisuuteen” -seminaarissa.

 

Teksti ja lisätiedot:
Asko Ijäs
Projektisuunnittelija SustainBaltic-hanke
Yhteystiedot

 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009